bezpieczny hotel
Hotel Mokotów na Facebooku
no fi es se ru de en

Regulamin

REGULAMIN HOTELU MOKOTÓW

 

Dyrekcja hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów niniejszego Regulaminu.

 • 1
 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na dobę hotelową, która rozpoczyna się o godzinie 15.00, kończy zaś o godzinie 11.00 dnia następnego.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Podstawą do świadczenia usługi noclegowej jest zarejestrowanie Gościa poprzez okazanie dowodu tożsamości lub paszportu (zdjęcia, skany oraz ksero nie są akceptowane). Nie ma możliwości zameldowania na podstawie prawa jazdy, legitymacji studenckiej i uczniowskiej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w celu umożliwienia ustalenia tożsamości obsługa recepcji ma prawo odmówić zawarcia umowy hotelowej oraz wydania klucza, nawet jeśli usługa została już częściowo lub w całości opłacona.
 4. Wszystkie osoby nocujące winny być zarejestrowane poprzez okazanie wcześniej wspomnianego dokumentu poprzez spisanie przez pracownika recepcji następujących danych: imię i nazwisko, PESEL Gościa.
 5. Ze względów bezpieczeństwa podczas procesu rejestracji Gość jest zobowiązany do podania kontaktowego numeru telefonu.
 6. Na terenie obiektu zwierzęta nie są tolerowane, złamanie zakazu i wprowadzenie ich do hotelu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na doliczenie do rachunku Gościa kwoty w wysokości 1000 zł za ponadstandardowe sprzątanie.
 7. Hotel Mokotów nie świadczy usług osobom niepełnoletnim. Dzieci są przyjmowane wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • 2
 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Nie opuszczenie pokoju do godziny 11.00 jest równoznaczne z chęcią przedłużenia pobytu i wiąże się z opłata w wysokości 30 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.
 4. Pozostawienie rzeczy w pokoju po godzinie 11.00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania obsługi o chęci przedłużenia pobytu jest traktowane jako automatyczne przedłużenie pobytu. Jeśli pokój w dniu wyjazdu będzie wynajmowany, rzeczy zostaną komisyjnie spakowane oraz umieszczone w przechowalni bagażu.
 5. W Hotelu Mokotów nie ma możliwości odbywania kwarantanny w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19.
 • 3
 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezarejestrowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. Przebywanie osób niezarejestrowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie wcześniej wspomnianych osób do pokoju (120 PLN/osoba). Osoby wizytujące w pokojach przebywają na wyłączną odpowiedzialność Gościa. W okresie trwania pandemii Covid-19 osoby niezarejestrowane nie mogą przebywać w części hotelowej.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 4. Hotel ma prawo odmówić rejestracji Gościa bez podania przyczyny odmowy
 • 4
 1. Hotel świadczy nieodpłatnie usługę przechowywania bagażu tylko w terminach pobytu Gościa.
 2. Hotel może odmówić przechowywania rzeczy niemających cech bagażu osobistego
 • 5
 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Pieniądze i rzeczy wartościowe powinny być przechowywane podczas pobytu Gościa w hotelu w sejfie znajdującym się w pokoju hotelowym.
 • 6
 1. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę bez możliwości ubiegania się o zwrot pobranej za pobyt opłaty.
 • 7
 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscami na zewnątrz do tego przeznaczonymi. W przypadku złamania zakazu palenia hotel obciąży Gościa kwotą wysokości 600pln wynikającą z konieczności zablokowania sprzedaży pokoju oraz przeprowadzenia procesu dearomatyzacji.
 • 8
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju hotelowym będą na wniosek Gościa odesłane na wskazany adres, na koszt odbiorcy. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 

 

Dyrekcja Hotelu

You don't have permission to register
PL / UK